صفحه اصلی وبسایت

1

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

زمینه های تحقیقاتی:

ارزیابی فرهنگ ایمنی، مهندسی فاکتورهای انسانی و سازمانی، مدیریت HSE، مدیریت ریسک، ریشه یابی حوادث،

تحلیل و ارزیابی ايمني نيروگاههاي هسته اي، ارزیابی احتمالاتی ایمنی (PSA)، طراحي و مدل سازي سيستم هاي ترموهيدروليکي نيروگاههاي هسته اي،

آنالیز نوترونی نیروگاههای هسته ای، رآکتورهای پیشرفته ماژولار سایز کوچک (SMR)، رآکتورهای نسل آینده (نسل چهارم)

 

دارای 66 مقاله در مجلات ISI، کنفرانس های داخلی و بین المللی

انتشار 8 کتاب تخصصی در زمینه مهندسی هسته ای

مشارکت در 30 طرح پژوهشی

چهره شاخص ایمنی هسته ای در جشنواره برترین های HSE سال 1394

????????????????????????????????????

استاد مدعو دانشگاه های :
صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، دانشکده نفت آبادان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تدریس دروس تکنولوژی نیروگاه های هسته ای، ایمنی هسته ای، مدیریت HSE، فیزیک، مبانی مهندسی برق

راهنمایی و مشاوره بیش از 46 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

لیست کتب منتشر شده

اصل دفاع در عمق و ارزیابی احتمالاتی در ایمنی نیروگاههای هسته ای، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، 1395

مدیریت فوریت­های هسته‌ای و پرتوی (با دیدگاه مدیریت پیامدهای زیست محیطی و سلامتی)، تأليف و تدوين: میثم خیری ملومه، کامران سپانلو، ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)، 1395

درس های حادثه فوکوشیما، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، سجاد بهره بر، سیما رستایش، ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، 1395

ارزیابی احتمالاتی ایمنی، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، سجاد بهره بر، سیما رستایش، ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، 1395

محفظه تحت فشار در نیروگاههای هسته ای VVER-1000، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، ناشر: مولف، 1394

کندانسورها و نقش آنها در نیروگاههای هسته ای، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، احسان ظريفي، ناشر: مولف، 1393

نیروگاه های هسته ای، تأليف و تدوين: کامران سپانلو، ناشر: سازمان انرژی اتمی ایران، 1391

دینامیک مریام، مترجم: کامران سپانلو، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، 1364

لیست مقالات

 

 1. Sepanloo K., Meshkati N., Kozuh M. (1995) “The Organizational context of error tolerant interface systems”. A paper presented in 2nd Regional Meeting: Nuclear Energy in Central Europe, Portoroz, Slovenia, 11-14 September 1995.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., Azadeh M.A., Moatar F. (1995) “Integration of error tolerant concept into the design of control room of nuclear power plants”. Proceeding of 9th Topical Meeting on Problems of nuclear safety, VOLGA 95, Moscow 4-8 September 1995. Vol.1, pp. 28-30.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., Azadeh M.A., Moatar F., Kozuh M., Mavko B. (1995) “The role of error tolerant interface systems during emergencies in nuclear power plants”. Proceeding of PSA’95 Conference, Seoul, November 26-3-, Vol. 1, pp. 335-338.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1996) “Error tolerant approach towards human error”. Proceeding of Probabilistic Safety Assessment and Management’ 96, ESREL’96-PSAM-III Conference, Crete, Greece, June 24-28 1996. Edited by Carlo Cacciabue and Ionnis A. Papazoglou. Vol. 1, pp. 395-399. Springer-Verlag Ltd. London 1996.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., (1996) “Organizational context of error tolerant interface systems”. Accepted paper to the journal of IEEE Transaction on Systems, Man, and Cybernetics.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., (1995) “Tolerance of human errors in nuclear power plants”. Published in Turkish Journal of Nuclear Sciences, Vol. 22, No. 2, December 1995, pp. 71-81.
 1. Sepanloo K., Meshkati N. (1996) “Error tolerant systems and control of large complex technological systems”. A paper presented to the conference ‘Cognitive System Engineering for Process Control’ (CSEPC 96), November 12-15, Kyoto, Japan.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1997 a) “Human reliability enhancement through integration of error tolerant designed technological systems”. A paper presented at the conference COPSA’97, International Conference on the Commercial & Operational Benefits of Probabilistic Safety Assessment 7-9 October 1997. Institution of Nuclear Engineers, London, U.K.
 1. Sepanloo K. (1997 b) “Bushehr Nuclear Power Plant, an unusual case of preoperational aging”. A paper presented at PLIM+PLEX Conference, 8-10 December 1997, Prague, Czech Republic.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1998 a) “Analysis of error tolerance features”. A paper presented at TOP SAFE’98 conference 15-17 April 1998, Valencia, Spain.
 1. Sepanloo , Meshkati N. (1998 b) “Simulation of human error tolerant performance”. A paper presented at European Safety and Reliability Conference, 17-19 June 1998, Trondheim, Norway.
 1. Sepanloo K., Meshkati N., Parvin P., Moatar F. (1998 c) “Analysis of the impact of integration of error tolerance into the design of interface systems on human reliability”. A paper presented at the conference of Probabilistic Safety Assessment and Management 4 (PSAM 4), September 13-17, 1998, New York, U.S.A.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., (2001) “Pressurizer Transients Dynamic Model”, Nuclear Energy in New Europe 2001.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., (2002) Regulatory and licensing view of Accident Analysis Approaches Nuclear Energy in New Europe Conference. 2002.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., Ahmari N., Golmohammadi, Mousavian, Mahdavi H., Jalali (2003)”Pressurizer Transients Dynamic Model”, Tokyo, Japan, ICONE11. 20-23 April 2003.
 1. Zarghami R., Sepanloo, Takht-Ardeshir A., Dastjerdi F. (2003) “General View on Safety Analysis of Commercial Nuclear Power Plant”, 9th National Symposium on Nuclear Science and Technology. 26-29 February 2003, University of Kerman, Iran.
 1. Sepanloo K., Jafarian R., Dezhban-khan F. (2003) “Identification & modelling of some of the effective factors on BNPP1 control room operators decision making process”, Canada / Montreal, 2003 summer   computer simulation modelling.  July 20-24, 2003.
 1. Sepanloo , Jafarian R (2004 a) “Analysis of cognitive activities of NPP control room operators in case of abnormal conditions”, England / Swansea, Ergonomics society annual conference. April 14-16, 2004.
 1. Sepanloo , Jafarian R. (2004 b) “Analysis of cognitive activities of NPP control room operators in case of abnormal conditions”. Germany / Berlin, PSAM7/ESREL04. June 14-18, 2004.
 1. Sepanloo K. , Jafarian R. (2004 c) “Analysis of cognitive activities of NPP control room operators in case of abnormal conditions”, USA / Virginia (Washington, D.C.), ICONE12. April 25-29, 2004.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo (2004 a) “Thermo hydraulic simulation of Pressurizer in transient cases”, USA / Virginia (Washington, D.C.), ICONE12. April 25-29, 2004.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo (2004 b) “Thermo hydraulic simulation of Pressurizer in transient cases”, USA / Pittsburg, PA USA, ICAPP’04. June 13-17, 2004.
 1. Sepanloo K., Sattarifar I., Nik-khah (2004)A study on different engineering methods in applied fracture mechanics., Second International Conference on Nuclear Technology, May 2004, Shiraz/Iran.
 1. Nik-khah A., Sepanloo (2004) “SIAP: Structural Integrity Assessment Program”, Second International Conference on Nuclear Technology”, May 2004, Shiraz/Iran.
 1. Zarghami R., Sepanloo K., Dastjerdi F., Jalali, Mostofi, Sotoudeh, Hallaji, Tofighi, (2005) “The dynamic modeling of the pressurizer surge tank transients in the light water reactor nuclear power plants”, Iranian Journal of Science and Technology, Shiraz University,1383, Shiraz/Iran.
 1. Hosseini S.M.H., Nematollahi M.R., Sepanloo K. (2004) “Probabilistic Safety Assessment of Tehran Research Reactor”. International Congress on Advances in Nuclear Power Plants (ICANPP’ 04), 2004,USA.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo   (2005) “Analysis of Feed water pump trip Accident in VVER-1000 Nuclear Power Plants”,  Conference on Nuclear Engineering, February 2005, Bushehr, Iran.
 1. Takht-Ardeshir A., Sepanloo K., Zarghami Reza, Mola-Yousefi M. (2005) “Pressure Fluctuation Analysis in Primary circuit of VVER-1000 Nuclear Power Plants using RELAP5/Mod 3.2 code. Conference on Nuclear Engineering, Bushehr, February 2005, Iran.
 1. Hosseini R., Nik-khah A., Sepanloo K (2005) “Life prediction of PGV-1000 M Steam generator tubes due to stress corrosion cracking”. Conference on Nuclear Engineering, February 2005, Bushehr, Iran.
 1. Sotoudeh M., Moatar F., Sepanloo K., Davilu H., Etemad B. (2005)  “Evaluation of the level of Safety of Bushehr Nuclear Power Plant in view of Probabilistic Safety Criteria (PSC) and comparison with other nuclear power plants in the world in case of occurrence of Large LOCA”. Conference on Nuclear Engineering, February 2005, Bushehr, Iran.
 1. Farahani H., Sepanloo , Davilu H. (2005)  “Assessment of safety culture in the Iranian Nuclear Installations”. Proceeding of 13th International Conference on Nuclear Engineering, Beijing, China, May 16-20, 2005. pp. 538-544.
 1. Jafarian , Sepanloo K. (2005) “Human reliability analysis for steam generator feed-and-bleed accident in Bushehr NPP-1. Presented paper at Bled2005 Conference, “Nuclear Energy for New Europe 2005, Bled, Slovenia, September 5-8, 2005.
 1. Zarghami R., Jalali F., Sepanloo K., Mostoufi N. (2005) “The dynamic modeling of the pressurizer surge tank transient in the light water reactor nuclear power plants”.) Printed in Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering, Vol. 29, No. B5.
 1. Sepanloo K. (2006)  “New approach to safety”. Proceeding of the first national congress on safety engineering and HSE management. Sharif University of Technology, March 2006, Tehran, Iran.
 1. Rafiei Karahroudi M., Mousavi Shirazi S.A., Sepanloo K. (2013) “Optimization of designing the core fuel loading pattern in a VVER-1000 nuclear power reactor using the genetic algorithm” Printed in Annals of Nuclear Energy 57, pp. 142–150.
 1. Rastayesh S., Bahrebar S., Sepanloo K. (2014) “Time Dependent Reliability of Emergency Diesel Generator Station” Printed in Indian J.Sci.Res.1(2), pp.453-460.
 1. Rastayesh S., Pourgol-mohammad M., Sepanloo K. (2014) “Ageing Effect on Availability of a Typical Emergency Diesel Generators using Dynamic Reliability Block Diagram” oral presentation at the 3rd International Reliability Engineering Conference (IREC2014), Amirkabir University of Technology, February 2014, Tehran, Iran.
 1. Rastayesh S. Bahrebar S., Sepanloo K. (2014) “Dynamic Availability Assessment and Importance Analysis in Safety of Cooling System of Tehran Research Reactor” Oral Presentation at 5th National Safety and Management Engineering HSE Conference, Sharif University of Technology, March 2014, Tehran, Iran.
 1. Rastayesh S., Bahrebar S., Sepanloo K. (2014) “Time Dependent Reliability of Emergency Diesel Generator Station” Oral Presentation at National Conference Mechanic Engineering Iran (NCMEI2014), February 2014, Shiraz, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Analysis of Reliability of Cooling System of Tehran Nuclear Research Reactor by Determination of Importance and Sensitivity” Printed in Indian J.Sci.Res.1(2), pp.209-214.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Engineering Learning in the Assessment of Human Error Probability” Printed in International Journal of Current Engineering and Technology, Vol.4, No.3, pp.1277-1283.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Dynamic Availability Assessment on Tehran Research Reactor Water Cooling System” Printed in Indian J.Sci.Res.1(2), pp. 471-474.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Human Error Risk Assessment of Cooling System Tehran Research Reactor Using HEART Method and Implementation of RELAB Code” oral presentation at the 3rd International Reliability Engineering Conference (IREC2014), Amirkabir University of Technology, February 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Learning Theory Investigation of Human error in Tehran research reactor” Oral Presentation at the 10rd International Industrial Engineering Conference (IIEC2014), University of Tehran, January 2014, Tehran, Iran.

 

 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Analysis of Human Error Factors on Important Accidents of Tehran Research Reactor” Oral Presentation at 5th National Safety and Management Engineering HSE Conference, Sharif University of Technology, March 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Comparative Investigation of Dynamic and Classic Reliability to Enhance Safety on Cooling System of Tehran Research Reactor Using BlockSim Software” Poster Presentation at 5th National Safety and Management Engineering HSE Conference, Sharif University of Technology, March 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Dynamic Availability Assessment on Tehran Research Reactor Water Cooling System” Oral Presentation at National Conference Mechanic Engineering Iran (NCMEI2014), February 2014, Shiraz, Iran.
 2. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Analysis of Reliability of Cooling System of Tehran Nuclear Research Reactor by Determination of Importance and Sensitivity” Oral Presentation at National Conference Mechanic Engineering Iran (NCMEI2014), February 2014, Shiraz, Iran.
 1. Bahrebar S., Rastayesh S., Sepanloo K. (2014) “Risk Management of Human Error Using Learning Assessment in Critical Accidents of Tehran Research Reactor” Oral Presentation at 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014), February 2014, Tehran, Iran.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Risk Management of Human Error Using Learning Assessment in Critical Accidents of Tehran Research Reactor” accepted in International Journal of Current Life Sciences.
 1. Bahrebar S., Sepanloo K., Rastayesh S. (2014) “Assessment of Human Error and Impact of Learning Theory on Reliability of Tehran Research Reactor Cooling System” An Article Accepted in International Journal of Industrial Engineering and Production Management (A Branch of International Journal of Engineering Science) (IJIEPR).
 1. Sepanloo K., Bahrebar S., Rastayesh S. (2014) “Accident Probabilities Assessment Affected by Human Error through Quantification of Learning Theory on TRR Cooling System” Oral Accepted for Oral Presentation at Probabilistic Safety Assessment and Management 12 (PSAM12), June 2014, Honolulu, Hawaii, USA.
 1. Vadi R., Sepanloo K. (2016) “An improved porous media model for nuclear reactor analysis” Nuclear Science and Techniques. 02; 27(1).
 1. Vadi R., Sepanloo K. (2016) “Investigation of a LOCA in a typical MTR by a novel best-estimate code”  Progress in Nuclear Energy 86:141-161.
 1. Zarifi E., Tashakor S., Sepanloo K. (2016) “Nanofluid application in VMHWR”  Engineering &Applied Science, Dubai, UAE, 10 March.
 1. Sepanloo K., Zarifi E., Tashakor S. (2016) “Thermal-hydraulic analysis of VVER-1000 type reactor during LOFA”  Engineering &Applied Science, Dubai, UAE, 10 March.
 1. Maleki M., Sepanloo K., Zarifi E. (2016) “Thermal hydraulic Analysis of VVER-1000 Condenser by RELAP5 Code” 2nd International Conference on Research in science and Technology, Istanbul, Turkey, 14 March.
 2. Ab Azar N., Babakhani A., Broumandnia A., Sepanloo K. (2016) “A novel method for detecting and counting overlapping tracks in SSNTD by image processing techniques” Radiation Measurements, In Press.
 3. Sepanloo K., Takhat-Ardeshir A. (2016) “National Nuclear Safety Department Experience of Supervision over Safety Culture of BNPP-1”  International Conference on Human and Organization Aspect of Assuring Nuclear Safety-Exploring 30 Years of Safety Culture, IAEA, Vienna, Austria, 22-26 February.
 4. Ahmadi H., Sepanloo K., Zarifi E., Masti D. (2016) “Thermal hydraulic investigation of Bushehr VVER-1000 reactor containment during LB-LOCA using RELAP5 code” International Conference on Research in Science and Technology, Batumi, Georgia, 27 May.
 5. Sepanloo K., Bahrebar S., Rastayesh S. (2016) “Risk Management Analysis Using Probabilistic Safety Assessment” The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016, 2-4 May, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 6. Agazadeh Chakherloo R., Sepanloo K. (2016) “Estimation the change point of BATHTUB-CHAPED hazard functions ” The 4th International Reliability Engineering Conference, IREC2016, 2-4 May, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
 7. Hamzehpour Sharfand N., Sepanloo K., Zarifi E., Masti D. (2016) “Thermal hydraulic investigation of VVER-1000 reactor pressurizer during LOFA” International Conference on Science and Engineering, Berlin, Germany, 2 June.
 8. Reza Saberi , Majid Alinejad , Mahdavi Kalajahi , Kamran Sepanloo (2016) INVESTIGATING THE RESPONSE OF NUCLEAR POWER PLANT SUBJECTED TO AIRCRAFT CRASH, IJBPAS, 5(8): 1810-1829.
 9. Mohammad Pourgol-Mohammad , Seyed Mohsen Hoseyni , Seyed Mojtaba Hoseyni , Kamran Sepanloo (2016) A practical sensitivity analysis method for ranking sources of uncertainty in thermal–hydraulics applications, Nuclear Engineering and Design, 305: 401-410.
 10. Ab Azar , A. Babakhani , A. Broumandnia , K. Sepanloo (2016) A novel method for detecting and counting overlapping tracks in SSNTD by image processing techniques, Radiation Measurements.

لیست پایان نامه دانشجویان

ردیف عنوان پایان نامه / رساله تاریخ دفاع نام دانشجو دانشگاه اساتید راهنما اساتید مشاور
1 ارزيابي مقايسه اي قابليت اعتماد سيستم برق اضطراري نيروگاه به روش PSA و ماركوف 1377 محمد پور گل محمد دانشگاه صنعتی امیرکبیر فرامرز معطر کامران سپانلو
2 بررسي طراحي اتاق كنترل نيروگاه اتمي بوشهر ازنقطه نظر عوامل انساني 1377 حسین خشت پز دانشگاه صنعتی شریف محمد باقر غفرانی کامران سپانلو
3 كاربرد روش درPSA تحليل ريسك و قابليت اعتماد سيستم هاي انرژي 1377 امیر حسین اکرامی دانشگاه صنعتی شریف محمد باقر غفرانی کامران سپانلو
4 ارزیابی ریسک سیستم اسپری در نیروگاه هسته ای PWR با استفاده از روش فازی احتمالی 1378 مریم اخوان قدس دانشگاه صنعتی امیرکبیر محمدحسین فاضل زرند کامران سپانلو
5 بررسي رفتار ميله سوخت راكتورهاي آب سبك در شرايط حوادث سنگين 1379 احمدرضا مصیبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هادي دويلو کامران سپانلو
6 تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای رخدادهای هسته‌ای در نیروگاه‌های VVER 1379 رضا جعفریان دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو

فرامرز معطر

علی افشار بکشلو
7 مدیریت سوخت راکتور بوشهر (WWER-1000) 1379 قاسم رحیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر کامران سپانلو

هادی دویلو

مهندس مرضیه دارابی
8 بکارگیری روش ارزیابی احتمالاتی ایمنی (PAS-Level1) جهت بررسی حادثه LOCA 1379 مرضیه دارابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر کامران سپانلو

هادی دویلو

مهندس مرتضی صبا
9 بررسی مقایسه‌ای نگرش و استانداردهای های ایمنی روسی بکار رفته در مورد سیستم حفاظت راکتور در طرح تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر با نگراش و استانداردهای ایمنی مقرر شده از طرف نظام ایمنی هسته‌ای کشور 1380 مسعود خزاعی فدافن دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو ناصر منصور شریف‌لو
10 تحلیل ترموهیدرولیکی فشارنده رآکتور VVER 1380 علی تخت اردشیر دانشگاه شیراز کامران سپانلو
11 بررسی برخی عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری اپراتورها در نیروگاه‌‌های هسته ای 1381 فریبا دژبان خان دانشگاه الزهرا سیده منوریزدی کامران سپانلو
12 آنالیز عوامل انسانی و سازمانی موثر بر فرهنگ ایمنی نیروگاه هسته‌ای بوشهر 1384 حامد فرمهینی فراهانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر کامران سپانلو

هادی دویلو

13 تحلیل نوترونیک راکتور مینیاتوری اصفهان (MNSR) با در نظر گرفتن فرسایش سوخت توسط کدهای CITATION , WIMS 1386 سیدمحمد میروکیلی دانشگاه شیراز کامران سپانلو

دکتر فرشاد فقیهی

14 بررسی و تدوین سیستم جامع مهندسی ایمنی و زیست محیطی و پیامدهای آن در نیرگاه‌های هسته‌ای (با تکیه بر محاسبات ریسک) 1386 کامبیز انتصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کامران سپانلو

 

دکتر علی افشار بکشلو
15 طراحی مفهومی قلب یک راکتور تحقیقاتی با قدرت 10mw مشابه راکتور تحقیقاتی تهران 1386 بهاره روستایی دانشگاه صنعتی امیر کبیر کامران سپانلو

هادی دویلو

صمد خاکشورنیا
16 ارزیابی احتمالاتی ایمنی وقوع آتش سوزی در داخل پوشش ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران 1386 سعیده صفائی عرشی دانشگاه شیراز کامران سپانلو

محمدرضا نعمت اللهی

17 بررسی و طراحی یک سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) برای صنایع نساجی (مورد مطالعه کارخانه البسکو) 1386 لادن وکیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر کامران سپانلو

فاطمه داداشیان

18 عوامل موثر بر رضایت شغلی از نظر مدیران و کارکنان پژوهشکده راکتورها و شتاب دهنده سازمان انرژی اتمی 1386 جواد وطنی شعاع دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محمدپور مهابادیان کامران سپانلو
19 طراحي و تحليل راكتور توريوم سوز 1387 حسین نوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر هادي دويلو کامران سپانلو
20 تهیه طرح اولیه پروسه جمع آوری (Decommissioning) راکتور تحقیقاتی تهران 1387 علی رضا یوسفی دانشگاه آزاد اسلامی غلامرضا جهانفرنیا کامران سپانلو

دکتر مرتضی قریب

21 شبیه سازی سیسم چشمه یونی مالتی کاسپ (Multicusp) به کمک کد Geant4 1387 فاطمه خدادادی آزادبنی دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی کامران سپانلو

محمود صداقی زاده

22 محاسبات مدیریت سوخت داخل قلب راکتور یک نیروگاه WWER-1000 و بررسی روش بهینه یابی الگوی اولیه سوخت گذاری بروش هوش مصنوعی 1388 محسن رفیعی کرهرودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کامران سپانلو

هادی دویلو

عباس طلوعی اشلقی
23 بهينه سازي چينش مجموعه هاي سوخت در يك راكتور MTR با بهره گيري از روشهاي محاسباتي هوشمند 1388 افشین هدایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر هادي دويلو

احمد عبدالله زاده

کامران سپانلو
24 ارزیابی ایمنی آتش سوزی به روش احتمالی (Fire PSA) در نیروگاه‌های هسته‌ای 1389 فاطمه کریم ده چشمه دانشگاه آزاد واحد قزوین کامران سپانلو

دکتر امیدواری

دکتر زهره بندیان
25 بررسی غلظت مواد رادیواکتیو پخش شده در کلاس‌های مختلف پایداری جوی برای سوخت توریومی از قلب راکتور در هنگام بروز حادثه 1390 اتابک ابراهیمی دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو

غلامرضا جهانفرنیا

فرامرز یوسف پور
26 شبیه سازی پرتاب کننده کویل گان با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود (FEM) 1392 مهدی قدرتی موسسه آموزش عالی مازیار (غیردولتی غیر انتفاهی) کامران سپانلو دکتر مهدی میرایمانی
27 مدل سازی و تحلیل گیربکش های مغناطیسی با استفاده از روش تحلیل اجزای محدود (FEM) 1392 محمدباقر رضائی خطیر

 

موسسه آموزش عالی مازیار (غیردولتی غیر انتفاهی) کامران سپانلو دکتر مهدی میرایمانی
28 مدل سازی و بهینه سازی بیرینگ مغناطیسی پسیو با استفاده از روش اجزاء محدود (FEM) 1392 میلاد علیزاده موسسه آموزش عالی مازیار (غیردولتی غیر انتفاهی) کامران سپانلو دکتر مهدی میرایمانی
29 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انشان در راکتور تحقیقاتی تهران بااستفاده از تکنیک ATHEANA 1392 الهه عنبری دانشگاه شهید بهشتی کامران سپانلو

امیر سعید شیرانی

30 ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتورهای نیروگاه هسته‌ای بوشهر 1392 سیما رستایش دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو

محمدپور کل محمد

مسعود منصوری
31 حادثه هسته‌ای توکای مورا 1392 علی اکبر ولایتی دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو
32 تدوین الگوریتم پیش بیتی خرابی سیستم خنک کننده راکتور تحقیقاتی تهران 1392 سجاد بهربر دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو غلامرضا جهانفرنیا
33 جلوگیری از وقوع حوادث در راکتور تهران براساس شناسایی و تجزیه و تحلیل پیش نشانه ها 1393 متین قبله نمای فومنی دانشگاه آزاداسلامی کامران سپانلو مسعود منصوری
34 مدل سازی دینامیکی خروج ناگهانی میله کنترل ازکانال داغ راکتور VVER-1000 به‌منظور محاسبات ایمنی ترمونوترونیکی آن با استفاده از RELAP 5 1393 الهه حسنی فرد دانشگاه آزاداسلامی کامران سپانلو محمد رهگشای
35 اندازه گیری نا خالصی های موجود در آب مدار اولیه راکتور تحقیقاتی تهران و مقایسه با مقادیر مرجع آژانس بین المللی انرژی اتمی 1393 شیما آقا عبداله ئی دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو

مسعود منصوری

سید جواد احمدی
36 تحلیل رفتار ترموهیدلولیکی پایدار و گذرا کندانسورنیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 1393 معصومه ملکی ریزی دانشگاه آزاد اسلامی کامران سپانلو مسعود منصوری
37 توزیع وایبل اصلاح یافته برای تحلیل داده های خرابی فازهای طول عمر سیستم برودتی نیروگاه حرارتی 1393 رباب آقازاده چاخرلو دانشگاه آزاده اسلامی کامران سپانلو

محمد پورگل محمد

38 ارزیابی طراحی اتاق کنترل جدید راکتور تهران از لحاظ رعایت اصول مهندسی فاکتورهای انسانی 1394 فاطمه آقاجانی یاسینی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کامران سپانلو محسن خردمند
39 بررسی تغییرات پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه فشار راکتور VVER-1000 در اثر کاهش دبی ناشی از بروز ناکارایی در پمپ‌های مدار اولیه 1393 سینا قرباقی خبره دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کامران سپانلو داریوش مستی
40 تحلیل رفتار ترموهیدرولیکی پایدار وگذرای محفظه کنترل فشار راکتور VVER-1000 1393 نجمه حمزه پور شرفند دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات داریوش مستی کامران سپانلو
41 بررسی میزان پایداری پوشش ایمنی راکتور VVER-1000 در زمان بروز حادثه LB-LOCA 1393 هدیه احمدی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کامران سپانلو داریوش مستی
42 طراحی مدل جدید  RIDM با هدف بهینه‌سازی طرح ایمنی راکتور VVER-1000 به کمک کد SAPHIRE 1393 رویا علیپور روجکندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کامران سپانلو

مسعود منصوری

43 آنالیز حادثه شکست کوچک در شاخه گرم مدار اولیه (Hot Leg) راکتور VVER-440 با استفاده از کد Relap5/mode3.3 1393 بهرنگ همتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مسعود منصوری

کامران سپانلو

44 امکان سنجي جايگزيني آب سبک به جاي آب سنگين در رآکتور IR-40 اراک همراه با تغيير نوع سوخت 1394 علي شريفي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان کامران سپانلو  
45 بررسی مواد رادیواکتیو طبیعی (NORM) در تاسیسات گاز فراشبند استان فارس

 

1394 آناهید بخشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان کامران سپانلو  
46 حلِ همزمان معادلات نوترونیک و ترموهیدرولیک وابسته به زمانِ سه بعدی، به منظور تحلیل ایمنی راکتور های هسته ای 1395 روزبه وادی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای کامران سپانلو  

Follow Dr Sepanloo

تماس با دکتر سپانلو

آخرین دیدگاه‌ها